DOSH JACKSON, Sr. - 103rd Birthday Celebration on Feb. 16, 2014. Actual BD is Feb. 22' - Pictures taken by Karen Ford and Dosh Jackson - doshjackson